TƯ VẤN THIẾT KẾ MIỄN PHÍ 0914792020 _____________________𝒁𝒂𝒍𝒐 0914792020
GIỎ HÀNG 0 mẫu - 0 VNĐ

Giới thiệu

GIỚI THIỆU CÔNG TY

CÔNG TY TNHH SX TM NHỰA MIỀN NAM

𝑻𝒆̂𝒏 𝒄𝒐̂𝒏𝒈 𝒕𝒚: 𝑪𝑶̂𝑵𝑮 𝑻𝒀 𝑻𝑵𝑯𝑯 𝑺𝑿 𝑻𝑴 𝑵𝑯𝑼̛̣𝑨 𝑴𝑰𝑬̂̀𝑵 𝑵𝑨𝑴
𝑻𝒓𝒖̣ 𝒔𝒐̛̉ 𝒄𝒉𝒊́𝒏𝒉 : 363/38/33/22𝑨, Đ𝒂̂́𝒕 𝑴𝒐̛́𝒊, 𝒑𝒉𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 𝑩𝒊̀𝒏𝒉 𝑻𝒓𝒊̣ Đ𝒐̂𝒏𝒈 𝑨, 𝒒𝒖𝒂̣̂𝒏 𝑩𝒊̀𝒏𝒉 𝑻𝒂̂𝒏, 𝑻𝒑.𝑯𝒐̂̀ 𝑪𝒉𝒊́ 𝑴𝒊𝒏𝒉
Đ𝒊𝒆̣̂𝒏 𝒕𝒉𝒐𝒂̣𝒊: 0914792020 𝑴𝒐𝒃𝒊𝒍𝒆: 0988807187
𝑬𝒎𝒂𝒊𝒍: 𝒏𝒉𝒖𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒏𝒂𝒎𝒏𝒎𝒏@𝒈𝒎𝒂𝒊𝒍.𝒄𝒐𝒎
𝑾𝒆𝒃𝒔𝒊𝒕𝒆: http://nhuamiennam.vn/
 
Lĩnh vực hoạt động chuyên :
  - 𝑺𝒂̉𝒏 𝒙𝒖𝒂̂́𝒕 𝑴𝒖̃ 𝑩𝒂̉𝒐 𝑯𝒊𝒆̂̉𝒎 𝒄𝒉𝒂̂́𝒕 𝒍𝒖̛𝒐̛̣𝒏𝒈.
  - 𝑺𝒂̉𝒏 𝒙𝒖𝒂̂́𝒕 𝒗𝒂̀ 𝒄𝒖𝒏𝒈 𝒄𝒂̂́𝒑 𝒗𝒐̉ 𝑴𝒖̃ 𝑩𝒂̉𝒐 𝑯𝒊𝒆̂̉𝒎 𝒄𝒉𝒂̂́𝒕 𝒍𝒖̛𝒐̛̣𝒏𝒈
  - 𝑺𝒂̉𝒏 𝒙𝒖𝒂̂́𝒕 𝒗𝒂̀ 𝒄𝒖𝒏𝒈 𝒄𝒂̂́𝒑 𝒙𝒐̂́𝒑 𝒐̂́𝒑 𝑴𝒖̃ 𝑩𝒂̉𝒐 𝑯𝒊𝒆̂̉𝒎
  - 𝑪𝒖𝒏𝒈 𝒄𝒂̂́𝒑 𝒔𝒊̉ 𝒏𝒐́𝒏 𝑴𝒖̃ 𝑩𝒂̉𝒐 𝑯𝒊𝒆̂̉𝒎 𝒄𝒉𝒐 𝒄𝒂́𝒄 𝒄𝒖̛̉𝒂 𝒉𝒂̀𝒏𝒈, 𝒔𝒉𝒐𝒘𝒓𝒐𝒐𝒎 𝒕𝒓𝒆̂𝒏 𝒕𝒐𝒂̀𝒏 𝒒𝒖𝒐̂́𝒄
 

Kính thưa Quý khách!

     𝑁𝑔𝑎̀𝑦 𝑛𝑎𝑦, 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑚𝑜̣𝑖 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 đ𝑜̣̂𝑖 𝑴𝒖̃ 𝑩𝒂̉𝒐 𝑯𝒊𝒆̂̉𝒎 𝑘ℎ𝑖 𝑡ℎ𝑎𝑚 𝑔𝑖𝑎 𝑔𝑖𝑎𝑜 𝑡ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑏𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑥𝑒 𝑔𝑎̆́𝑛 𝑚𝑎́𝑦-𝑥𝑒 đ𝑎̣𝑝 đ𝑖𝑒̣̂𝑛-𝑥𝑒 đ𝑎̣𝑝 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑡ℎ𝑎𝑜,… đ𝑎̃ 𝑙𝑎̀ 𝑡ℎ𝑜́𝑖 𝑞𝑢𝑒𝑛 đ𝑖 𝑘𝑒̀𝑚 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑜𝑛𝑔 𝑐𝑎́𝑐ℎ 𝑴𝒖̃ 𝑩𝒂̉𝒐 𝑯𝒊𝒆̂̉𝒎 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑔 đ𝑎 𝑑𝑎̣𝑛𝑔 𝑣𝑒̂̀ 𝑚𝑎̀𝑢 𝑠𝑎̆́𝑐, 𝑝ℎ𝑜𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑢́ 𝑣𝑒̂̀ 𝑐ℎ𝑢̉𝑛𝑔 𝑙𝑜𝑎̣𝑖. 𝐵𝑒̂𝑛 𝑐𝑎̣𝑛ℎ đ𝑜́, 𝑄𝑢𝑦́ 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑑𝑢̀𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑖𝑒̂́𝑐 𝑚𝑢̃ 𝑏𝑎̉𝑜 ℎ𝑖𝑒̂̉𝑚 đ𝑒̂̉ 𝑞𝑢𝑎̉𝑛𝑔 𝑐𝑎́𝑜 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑢, 𝑠𝑎̉𝑛 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 𝑐𝑢̉𝑎 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑐𝑎́𝑐ℎ 𝑛ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑜́𝑛𝑔, ℎ𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑞𝑢𝑎̉ 𝑚𝑎̀ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑜̂́𝑛 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑐ℎ𝑖 𝑝ℎ𝑖́. 𝑁ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑖𝑒̂́𝑐 𝑚𝑢̃ 𝑐𝑜́ 𝑖𝑛 𝑙𝑜𝑔𝑜, ℎ𝑖̀𝑛ℎ 𝑎̉𝑛ℎ 𝑠𝑎̉𝑛 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 𝑐𝑢̉𝑎 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑦 𝑄𝑢𝑦́ 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ 𝑠𝑒̃ 𝑙𝑎̀ 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑐𝑢̣ ℎ𝑢̛̃𝑢 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑔𝑖𝑢́𝑝 𝑔𝑖𝑜̛́𝑖 𝑡ℎ𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑦, 𝑠𝑎̉𝑛 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 𝑐𝑢̉𝑎 𝑄𝑢𝑦́ 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ đ𝑒̂́𝑛 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑜̛̉ 𝑚𝑜̣𝑖 𝑙𝑢́𝑐, 𝑚𝑜̣𝑖 𝑛𝑜̛𝑖 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑚𝑜̣𝑖 𝑛𝑒̉𝑜 đ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔, 𝑛𝑜́ 𝑐𝑜̀𝑛 𝑙𝑎̀ 𝑚𝑜́𝑛 𝑞𝑢𝑎̀ 𝑡𝑟𝑖 𝑎̂𝑛 𝑦́ 𝑛𝑔ℎ𝑖̃𝑎 𝑔𝑖𝑢́𝑝 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑦 𝑄𝑢𝑦́ 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ 𝑔𝑖𝑎 𝑡𝑎̆𝑛𝑔 𝑢𝑦 𝑡𝑖́𝑛 𝑣𝑎̀ 𝑛𝑖𝑒̂̀𝑚 𝑡𝑖𝑛 𝑛𝑜̛𝑖 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ ℎ𝑎̀𝑛𝑔 ℎ𝑎𝑦 đ𝑜̂́𝑖 𝑡𝑎́𝑐, 𝑔𝑜́𝑝 𝑝ℎ𝑎̂̀𝑛 𝑡ℎ𝑢́𝑐 đ𝑎̂̉𝑦 𝑑𝑜𝑎𝑛ℎ 𝑠𝑜̂́ 𝑏𝑎́𝑛 ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ 𝑙𝑎̀ 𝑝ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑔𝑖𝑢́𝑝 đ𝑜̣̂𝑖 𝑛𝑔𝑢̃ 𝑛ℎ𝑎̂𝑛 𝑣𝑖𝑒̂𝑛 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑦 ℎ𝑖̀𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑛𝑒́𝑡 𝑣𝑎̆𝑛 ℎ𝑜́𝑎 𝑑𝑜𝑎𝑛ℎ 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̂𝑝 𝑐𝑜́ 𝑏𝑎̉𝑛 𝑠𝑎̆́𝑐 𝑟𝑖𝑒̂𝑛𝑔, 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑥𝑢 ℎ𝑢̛𝑜̛́𝑛𝑔 𝑘𝑖𝑛ℎ 𝑡𝑒̂́ ℎ𝑜̣̂𝑖 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑝 𝑣𝑎̀ 𝑐𝑎̣𝑛ℎ 𝑡𝑟𝑎𝑛ℎ 𝑚𝑎̣𝑛ℎ 𝑚𝑒̃.

     𝐶ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑡𝑜̂𝑖 𝑙𝑎̂́𝑦 𝑝ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑎̂𝑚 𝑏𝑎̉𝑜 𝑣𝑒̣̂ 𝑡𝑖́𝑛ℎ 𝑚𝑎̣𝑛𝑔, 𝑠𝑢̛́𝑐 𝑘ℎ𝑜̉𝑒 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑡𝑖𝑒̂𝑢 𝑑𝑢̀𝑛𝑔 𝑙𝑎̀𝑚 ℎ𝑎̀𝑛𝑔 đ𝑎̂̀𝑢, 𝑡𝑢̛̀ đ𝑜́ 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑦 𝑐ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑡𝑜̂𝑖 𝑙𝑢𝑜̂𝑛 𝑐𝑎̉𝑖 𝑡𝑖𝑒̂́𝑛 𝑘𝑦̃ 𝑡ℎ𝑢𝑎̣̂𝑡, đ𝑢̛𝑎 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑛𝑔ℎ𝑒̣̂ 𝑠𝑎̉𝑛 𝑥𝑢𝑎̂́𝑡  𝑡𝑖𝑒̂𝑛 𝑡𝑖𝑒̂́𝑛 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 đ𝑎̣𝑖 𝑣𝑎̀𝑜 𝑞𝑢𝑦 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ 𝑠𝑎̉𝑛 𝑥𝑢𝑎̂́𝑡 đ𝑒̂̉ 𝑔𝑖𝑎̉𝑚 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑡𝑜̂́𝑖 đ𝑎 𝑐ℎ𝑖 𝑝ℎ𝑖́ 𝑣𝑎̀ 𝑡𝑢̛̀ đ𝑜́ 𝑔𝑖𝑎́ 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑠𝑒̃ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑔𝑖𝑎̉𝑚 𝑡ℎ𝑒𝑜, đ𝑒𝑚 đ𝑒̂́𝑛 𝑐ℎ𝑜 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑚𝑢̃ 𝑏𝑎̉𝑜 ℎ𝑖𝑒̂̉𝑚 đ𝑎̣𝑡 𝑐ℎ𝑢𝑎̂̉𝑛 𝑚𝑎̀ 𝑔𝑖𝑎́ 𝑐𝑎̉ 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 𝑐ℎ𝑎̆𝑛𝑔.

_____________
Dây chuyền sản xuất:

Dây chuyền sản xuất khép kín, công nghệ sản xuất tiên tiến

   - Máy CNC

   - 10 máy ép nhựa nhập khẩu từ Nhật Bản.

   - 05 máy sơn bán tự động nhập khẩu từ Đài Loan.

   - 02 Phòng sấy khô

   - Hệ thống dây chuyền lắp ráp hiện đại.

Có hệ thống kiểm tra chất lượng của từng khâu và kiểm định chất lượng sản phẩm trước khi xuất xưởng.

Năng suất một ngày: 5.000 sản phẩm đạt tiêu chuẩn.

_____________

Mô tả sản phẩm

     - Thân nón (vỏ nón): được làm từ nhựa ABS nguyên sinh (nhập khẩu từ Hàn Quốc) chịu được sự va đập mạnh và đâm xuyên cao.

     - Lớp đệm xốp bên trong dày, có bề mặt đanh chắc, vừa vặn và bám chặt vào thân nón có tác dụng hấp thụ xung động cao.

     - Dây đeo chắc chắn, khóa an toàn cao.

     - Nước sơn: được sơn bằng công nghệ hiện đại, tạo bề mặt sáng, bóng, nhẵn mịn, không ngã màu.

     - Kính nón: được xử lý bằng công nghệ NANO, cản tia UV, chống bám bụi, chống trầy xước, chống ố nhòe, đặc biệt không gây cận thị và nhức mắt cho người sử dụng.

      Sản phẩm Quảng cáo – Sản xuất theo đơn đặt hàng:  Với các sản phẩm mũ bảo hiểm uy tín và kinh nghiệm làm hàng quảng cáo chuyên nghiệp cho các công ty như: FPT, VietinBank, VietcomBank, Sacombank, HDbank, Nam Á Bank, BIDV, Agribank, Viettel, Vinaphone, Grab, Vato, Honda, Yamaha, Vinamilk,…

    Thông điệp mà Công ty Nhựa Miền Nam muốn gửi đến người tiêu dùng là : Hãy bảo vệ tính mạng, sức khỏe của chính bạn và gia đình bạn bằng việc sử dụng mũ bảo hiểm khi tham gia giao thong để không phải hối tiếc. 
     Công ty Nhựa Miền Nam cam kết đem đến cho quý khách hàng những sản phẩm chất lượng, mẫu mã đẹp, phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng trong và ngoài nước đồng thời chúng tôi luôn luôn gắn liền trách nhiệm của công ty trên từng sản phẩm và đem đến cho Quý khách hàng các sản phẩm chất lượng và sự phục vụ tốt nhất. 

Rất mong nhận được sự quan tâm và hợp tác cùng phát triển bền vững với Quý khách hàng!